PRIVACY BELEID

1. Inleiding 
 

1.1. Elitis Real Estate N.V. (hierna ‘Elitis’) respecteert uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor een optimale bescherming van uw gegevens.

1.2. Aangezien Elitis het doel van en de middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vaststelt, is zij verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens. U dient hiervoor bij registratie voor het gebruik van de Website van Elitis de uitdrukkelijke toestemming te verlenen om gebruik te maken van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden bepaald in artikel 6 hieronder.

1.3. Deze verwerking gebeurt op basis van dit Privacy Beleid.2. Toepasselijkheid van het Privacy Beleid 
 

2.1. Dit Privacy Beleid is van toepassing op alle personen wiens gegevens worden verwerkt via de softwareapplicatie van Elitis en die bij hun registratie hun uitdrukkelijke toestemming hebben verschaft om hun Persoonsgegevens door Elitis te laten verwerken voor de doeleinden bepaald in artikel 6 hieronder.

2.2. Het gebruik van de informatie die Elitis verzamelt en verwerkt is onderhavig aan het Privacy Beleid dat in werking is op het ogenblik dat deze informatie wordt verzameld en verwerkt. Elitis zal dit Beleid van tijd tot tijd aanpassen. Indien Elitis enige materiële aanpassingen maakt aan de manier waarop zij persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, zal zij deze aanpassing tijdig aankondige 

Gebruikers, zoals hieronder gedefinieerd, zijn gebonden door elke aanpassing aan het Privacy Beleid van zodra zij de softwareapplicatie van Elitis gebruiken nadat deze aanpassingen werden aangekondigd, tenzij wanneer deze wijzigingen zo fundamenteel zijn dat Elitis van mening is dat zij voorafgaand uw uitdrukkelijke instemming nodig heeft.3. Definities 

3.1. De volgende definities zijn van toepassing:

(1) “Doeleinden”: de doeleinden voor Verwerking zoals bepaald in artikel 6 hieronder;

(2) “Elitis”: Elitis Real Estate N.V., met maatschappelijke zetel te 9052 Gent, Rijvisschestraat 124, met e-mailadres privacy@elitisrealestate.be ;

(3) “Gebruikers”: vastgoedontwikkelaars en vastgoedmakelaars die door middel van een persoonlijke login gebruik maken van de Website.

(4) “Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

(5) “Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

(6) “Website”: de softwareapplicatie “Elitis”, met name een platform voor het aanbod van bouwgronden aan vastgoedontwikkelaars, voor het faciliteren van de samenwerking tussen vastgoedontwikkelaars en vastgoedmakelaars voor vastgoedprojecten, en voor het faciliteren van de verkopen van vastgoedprojecten (beheer van relevante informatie en documentatie, ter beschikking stellen van deskundigen, …),4. Persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Elitis 

(a )Persoonsgegevens die u ter beschikking stelt aan Elitis 
 

I. Persoonsgegevens van de Gebruikers


4.1. De Persoonsgegevens die u zelf aan Elitis via de Webiste ter beschikking stelt, zijn:

(a) Uw naam en voornaam;

(b) Uw adres, zijnde straat en huisnummer, postcode, stad en land;

(c) Uw e-mail adres;

(d) Uw (mobiel) telefoonnummer;

 

II. Persoonsgegevens van andere Betrokkenen


4.2. De Persoonsgegevens die u zelf aan Elitis via de Webiste ter beschikking stelt, of de Persoonsgegevens die uw makelaar aan Elitis ter beschikking stelt, zijn:

(a) Uw naam en voornaam;

(b) Uw adres, zijnde straat en huisnummer, postcode, stad en land;

(c) Uw e-mail adres;

(d) Uw (mobiel) telefoonnummer;

(e) Identiteitskaartnummer

(f) Rijksregisternummer

(g) Bankrekeningnummer en bankinstelling

 

4.3. U waarborgt omtrent deze gegevens dat ze nauwkeurig en correct zijn. 
 

(b) Automatische verwerking van persoonsgegevens 
 

4.4. Wanneer u de Website gebruikt, zal Elitis automatisch enkele gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot uw browser of uw mobiel toestel:

(a) uw IP adres

(b) uw type browser

(c) uw mobiel netwerk provider

(d) de volgende informatie met betrekking tot uw mobiel toestel of browser:

uuid

producent

model

platform

OS versie

OS taal

OS gebruikers taal

Batterij niveau

Batterij aan het opladen (Ja/Nee)

(e) applicatie ID’s

(f) cookie informatie

(g) informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website, inclusief de pagina’s die u bezoekt;5. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens 

5.1. De verwerking van uw Persoonsgegevens door Elitis gebeurt: 

I. Persoonsgegevens van de Gebruikers

(a) op basis van de ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming die u hieromtrent verleent aan Elitis voor wat betreft de doeleinden (e) en (f) onder punt 6.1.I, en

(b) om de uitvoering van de overeenkomst(en) die Elitis met u heeft gesloten, te kunnen uitvoeren voor zover de Gebruiker een natuurlijke persoon is.

(c) om de gerechtvaardigde belangen van Elitis, met name de uitvoering en de uitbreiding van haar activiteiten, alsook de uitvoering van haar overeenkomsten met de bouwpromotor of de makelaar waarvan de Gebruiker een aangestelde is, mogelijk te maken.II. Persoonsgegevens van andere Betrokkenen

(a) op basis van de ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming die u hieromtrent verleent aan Elitis voor wat betreft direct marketing

(b) om de gerechtvaardigde belangen van Elitis, met name de uitvoering van haar overeenkomsten met de bouwpromotor en de makelaar waarbij de Betrokkene betrokken partij is, mogelijk te maken.6. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens 

6.1. Uw Persoonsgegevens worden door Elitis verzameld en verwerkt, enkel en alleen voor de volgende doeleinden: 

I. Wat betreft de Gebruikers

(a) uw registratie en authenticatie bij het gebruik van de Website mogelijk te maken;

(b) u toe te laten om gebruik te kunnen maken van de Website;

(c) Elitis toe te laten om ten behoeve van alle Gebruikers de inhoud, de werking en beveiliging van de Website te kunnen analyseren, personaliseren en optimaliseren;

(d) klantenondersteuning te verlenen aan Gebruikers via e-mail (o.a. het beantwoorden van vragen en het voorzien van opgevraagde informatie);

(e) voor het bijhouden van statistieken met het oog op de terbeschikkingstelling van die statistieken (al dan niet tegen een vergoeding) aan derden, zoals doch niet beperkt tot beroepsinstituten, overheidsinstanties, etc.;

(f) direct marketing te voeren;II. Wat betreft de andere Betrokkenen

(a) Het reserveren van een onroerend goed voor de Betrokkene als kandidaat-koper;

(b) Het opmaken van de nodige overeenkomsten in het kader van de aankoop van een onroerend goed door de Betrokkene ;

(c) Het faciliteren van de koopprocedure voor de Betrokkene tussen ondertekening van de koopovereenkomst en de voorlopige oplevering;

(d) Om klantenondersteuning te verlenen via e-mail (o.a. het beantwoorden van vragen en het voorzien van opgevraagde informatie);

(e) Om Elitis toe te laten haar diensten aan haar klanten uit te voeren;

(f) Om met de Betrokkene te kunnen communiceren;

(g) Om direct marketing te voeren Voor zover u zich heeft ingelogd op de Website worden uw Persoonsgegevens ook verwerkt voor:

(h) uw registratie en authenticatie bij het gebruik van de Website mogelijk te maken;

(i) u toe te laten om gebruik te kunnen maken van de Website;

(j) Elitis toe te laten om de inhoud, de werking en beveiliging van de Website te kunnen analyseren, personaliseren en optimaliseren;


 

Elitis zal uw Persoonsgegevens niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met deze Doeleinden. 
Indien Elitis overweegt het gebruik van Persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken, zal zij hiertoe voorafgaandelijk uw ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming vragen.


 

6.2. Elitis benadrukt dat u bezwaar kan maken tegen de bekendmaking of het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of gerichte reclame op basis van uw surfgedrag. Elitis zal het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en gerichte reclame op basis van uw surfgedrag deactiveren na ontvangst van uw verzoek per e-mail naar privacy@elitisrealestate.be met als onderwerp: “Bezwaar tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden”.7. Verwerking van Persoonsgegevens door onderaannemer(s) 

7.1. Elitis kan een beroep doen op onderaannemers voor de verwerking van de Persoonsgegevens voor de Doeleinden zoals bepaald in artikel 6.

Elitis zal enkel een beroep doen op onderaannemers die de Persoonsgegevens van Elitis verkrijgen, met de bedoeling deze te verwerken in opdracht van Elitis nadat de Persoonsgegevens overgedragen zijn (i) in overeenstemming met Elitis’s instructies en (ii) in overeenstemming met Elitis’s verbintenis naar de Gebruikers en de andere Betrokkenen toe zoals uiteengezet in dit Privacy Beleid.

 

Elitis doet op dit ogenblik een beroep op de volgende onderaannemer(s):

- Aaltra BVBA – Brusselsesteenweg 202 – 9090 Melle

- Trust Team NV – Evolis 78 – 8500 Kortrijk8. Delen van Persoonsgegevens 

8.1. Elitis maakt uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming over aan iemand buiten Elitis. U aanvaardt echter uitdrukkelijk dat Elitis uw Persoonsgegevens deelt met: 

I. Voor alle Betrokkenen 
 

- haar zelfstandige medewerkers en personeelsleden, die volgens haar instructies en onder haar strikt toezicht bepaalde verwerkingshandelingen stellen;

- overheidsinstanties of derden, in zoverre Elitis daartoe verplicht is op grond van de geldende wetgeving of een rechterlijk bevel;

- de notarissen die de verwerking organiseren van de verkoopovereenkomst waarbij de Betrokkene betrokken is

II. Enkel voor de Betrokkene-kopers ook nog aan 
 

- de vastgoedmakelaar (inclusief zijn/haar zelfstandige medewerkers en bedienden) langswaar u in contact bent gekomen met Elitis

- de ontwikkelaar/verkoper waarvan u het onroerend aankoopt

- de expert bij oplevering: indien u via Elitis een expert heeft aangesteld om u bij te staan bij de voorlopige oplevering


 

Elitis deelt de Persoonsgegevens met de in artikel 7 bedoelde onderaannemers enkel en alleen voor zover nodig voor de Doeleinden.9. Opslag van Persoonsgegevens 
 

9.1. Elitis bewaart de Persoonsgegevens in een formaat dat de identificatie van uw gegevens toelaat, voor de termijn nodig voor de Doeleinden bepaald in artikel 6.10. Toegang tot Persoonsgegevens en Overdraagbaarheid, Rechtzetting of Verwijdering van Persoonsgegevens 
 

a) Inzage en rechtzetting Persoonsgegevens 
 

10.1. U kan toegang tot uw Persoonsgegevens krijgen, deze bijstellen of rechtzetten, door een e-mail te sturen naar privacy@elitisrealestate.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. 

U kan tevens uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgen, indien u deze wenst over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

De lijst met Persoonsgegevens kan veranderen naar mate de Website wordt aangepast.

 

Zelfs na de bijstelling en rechtzetting van uw Persoonsgegevens kunnen kopieën daarvan elders zichtbaar blijven, voor zover uw Persoonsgegevens gedeeld werden met anderen, of verdeeld werden ingevolge uw privacy instellingen, of gekopieerd werden door andere Gebruikers.

 

Als u vragen heeft met betrekking tot de toegang tot uw Persoonsgegevens, kan u een e-mail sturen naar privacy@elitisrealestate.be


 

b) Recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens 
 

10.2. Elitis zal uw Persoonsgegevens van de Website verwijderen na ontvangst van uw verzoek per e-mail naar privacy@elitisrealestate.be met als onderwerp: “Verwijdering van Persoonsgegevens”. U dient bij deze e-mail een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen, en aan te geven welke Persoonsgegevens er verwijderd dienen te worden. 

Zelfs na het verwijderen van uw Persoonsgegevens, kunnen kopieën daarvan elders zichtbaar blijven, voor zover de Persoonsgegevens gedeeld werden met anderen, of verdeeld werden ingevolge uw privacy instellingen, of gekopieerd werden door andere Gebruikers. Elitis zal redelijke maatregelen nemen om derde partijen aan wie uw Persoonsgegevens werden overgemaakt op de hoogte te stellen van uw verzoek om iedere reproductie van uw Persoonsgegevens te wissen.

Verwijderde Persoonsgegevens zullen in geen geval op de backup van Elitis blijven voor meer dan honderdtachtig (180) dagen.11. Beperking van de verwerking 

11.1. U heeft het recht Elitis te verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, indien:

- u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist;

- de Verwerking onrechtmatig is, en u een beperking van de verwerking verkiest in plaats van de wissing van de gegevens;

- Elitis uw Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de Doeleinden bepaald in artikel 6, terwijl u deze wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

- u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.


 

Indien u een beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens wenst, dient u een e-mail te sturen naar privacy@elitisrealestate.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.12. Recht van bezwaar 

12.1. U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens, indien u zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen aanhaalt die verband houden met uw bijzondere situatie. Met “zwaarwegend” wordt bedoeld dat u redenen dient aan te tonen die erop wijzen dat de verwerking voor u nadelige gevolgen kan hebben. “Gerechtvaardigd” wijst op gegevens waaruit zou blijken dat de verwerking gebeurt zonder wettelijke basis, of onrechtmatig is.

Indien u een bezwaar wenst te uiten tegen een verwerking van uw Persoonsgegevens, dient u een e-mail te sturen naar privacy@elitisrealestate.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.13. Verwijdering van uw profiel 

13.1. Elitis zal uw Profiel verwijderen na ontvangst van uw verzoek per e-mail naar privacy@elitisrealestate.be met als onderwerp: “Verwijdering van Profiel” voor zover dit niet in strijd is met de legitieme belangen van Elitis of voor de uitvoering van de overeenkomsten die Elitis is aangegaan. U dient bij deze e-mail een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. Elitis zal eveneens uw Profiel verwijderen ingeval u geen gebruik meer heeft gemaakt van dit Profiel gedurende een termijn van minstens 2 jaar 
 

Als uw Profiel wordt verwijderd, zullen uw Persoonsgegevens verwijderd worden van de Website en van de servers van Elitis. Deze verwijdering wordt zo snel als mogelijk verwerkt, en er zullen geen overblijvende kopieën van uw profiel in de backup achterblijven voor meer dan honderdtachtig (180) dagen.14. Veiligheid en Confidentialiteit van uw Persoonsgegevens 
 

a) Algemeen 
 

14.1. Elitis zal alle technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid en de confidentialiteit van uw Persoonsgegevens te verzekeren om de onbedoelde, onbevoegde of onwettige (i) vernieling, wijziging, aanpassing of verlies van Persoonsgegevens en/of (ii) mededeling van of toegang tot de Persoonsgegevens, en/of (iii) manieren van Verwerking te vermijden. 

De veiligheidsmaatregelen zullen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving omtrent de bescherming van Persoonsgegevens en zullen afgestemd zijn op de risico’s eigen aan de Verwerking en de aard van de Persoonsgegevens die worden verwerkt, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten die dit met zich meebrengt. Elitis zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van elke inbreuk op deze veiligheid of confidentialiteit, tenzij een wettelijk verbod hiertoe voorhanden is. 

Elitis zal alle maatregelen implementeren die nodig zijn zodat haar werknemers zich voegen naar de verplichtingen aangaande uw Persoonsgegevens, en zal de werknemers die een nood aan toegang tot deze Persoonsgegevens hebben, elk individueel een confidentialiteitsovereenkomst laten ondertekenen. 

De Website kan links bevatten naar andere websites. Elitis is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacy beleid en/of de privacy gebruiken van andere websites. U zal zich derhalve moeten informeren omtrent het privacy beleid van de website in kwestie zelf. 
 

b) Persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website 
 

14.2. De Persoonsgegevens gelinkt aan uw Profiel op de Website zijn voor uw privacy en veiligheid beschermd door middel van een wachtwoord. U dient onbevoegde toegang tot uw Profiel en uw Persoonsgegevens te vermijden door nauwkeurig een wachtwoord te kiezen en dit afdoende te beschermen, en door de toegang tot uw computer en browser te limiteren door u af te melden na elk gebruik van uw Profiel.15. Doorgifte van Persoonsgegevens naar Derde Landen 
 

15.1. Als u de Website gebruikt terwijl u zich buiten de Europese Unie bevindt, kunnen uw Persoonsgegevens doorgegeven worden naar landen buiten de Europese Unie. Deze landen bieden mogelijk geen afdoend beschermingsniveau in vergelijking met het beschermingsniveau van persoonsgegevens in de Europese Unie.16. Melding van een inbreuk 

16.1. Indien er een inbreuk in verband met uw Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden die een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Elitis u hier uitdrukkelijk van op de hoogte brengen. 

Elitis zal u meer bepaald in kennis stellen van:

- de aard van de inbreuk;

- de gegevens die aan de Commissie werden meegedeeld;

- de genomen maatregelen.17. Cookies 
 

17.1. Tijdens uw gebruik van de Website kunnen er cookies op uw smartphone, tablet of computer (hierna ‘Computer’) worden gedownload. 
Het downloaden van cookies op uw Computer zal steeds onderworpen zijn aan onderstaande bepalingen. Deze bepalingen geven u duidelijke en volledige informatie over de cookies die Elitis gebruikt en hun doel.  
 

a) Wat is een cookie? 
 

17.2. De term ‘Cookies’ behelst alle minibestanden die voorlopig worden opgeslaan op de werkpost van de bezoeker of de server van het Platform, en uittreksels bevatten van informatie die tijdens een berichtenuitwisseling tussen de bezoeker en de server – die op zijn beurt met het “web” verbonden is – werd overgedragen of gegenereerd. Cookies zijn dus in feite de sporen van de dialoog die heeft plaatsgevonden tussen de internetgebruiker en de server. Cookies hebben voornamelijk tot doel om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan websites en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Ze slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op. 
De cookies op uw Computer worden beheerd door uw webbrowser. 
 

b) Waarom gebruikt Elitis cookies ? 
 

17.3. De Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere Gebruikers. 
Cookies worden op uw Computer opgeslagen om volgende redenen:

- Zij helpen de werking van de Website te verbeteren;

- Zij helpen te begrijpen wat de interesses van de Gebruikers zijn; en

- Zij laten toe te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is;

- De gebruiksvoorwaarden toe te passen en te handhaven, fraude te voorkomen en de Website maximaal te beveiligen;


 

Cookies helpen Elitis om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de Website bezoekt en laat tevens toe de Website te optimaliseren.


 

De informatie die met behulp van cookies wordt verkregen, laat niet toe om gegevens te verzamelen die u als Gebruiker identificeren. Zij laat enkel toe de Computer die wordt gebruikt te identificeren.


 

c) Welke soorten cookies worden gebruikt ? 
 

17.4. De Website maakt gebruik van volgende cookies 
 

'Sessiecookies': tijdelijke cookies die worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

'Functionele cookies': cookies die worden gebruikt voor de overdracht van signalen over een netwerk of voor het uitvoeren van een door u opgevraagde dienst (bijv. om geluid of beeld af te spelen). De Website gebruikt deze cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

'Webanalysecookies': cookies om anonieme statistieken samen te stellen met het oog op verbetering van de werking van de Website. Zo maakt de Website gebruik van Google Analytics (d.i. een webanalyse dienst waarbij cookies worden gebruikt om anonieme samenvattende statistieken te maken), met inbegrip van Google Display Netwerk (d.i. een verzameling van websites waarop AdWords-advertenties worden weergegeven) en Google’s DoubleClick Platform (d.i. technologie waarmee digitale advertenties kunnen worden gemaakt en beheerd en waarmee transacties kunnen worden uitgevoerd). 

'Cookies van derden': computertoepassingen van derden waarmee Gebruikers de inhoud van de Website kunnen delen met andere mensen of hun mening over de inhoud van de Website aan andere mensen kenbaar kunnen maken. Dit is met name het geval bij knoppen als 'Delen', 'Vind ik leuk' van sociale netwerken als Facebook, Google+, Twitter, enz. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende sociale netwerksites: 
http://www.facebook.com/about/privacy/ 
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy


 

U doet er goed aan het privacybeleid van deze sociale netwerken te bekijken om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclame) van het gebruik van navigatie-informatie die verzameld kan worden aan de hand van deze toepassingsknoppen.


 

De meeste cookies hebben een permanente duurtijd. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee jaar na uw laatste gebruik van de Website, of wanneer u als Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk een handeling stelt (door de historiek of de software die de cookies surveilleert te wissen).17.5. Deze cookies worden gebruikt voor 
 

(i) Browserbeheer,

(ii) Verbinding en authenticatie als geregistreerd lid,

(iii) Opslag van voorkeuren,

(iv) Opslag van gegevens van de gebruiker,

(v) Op de gebruiker gerichte veiligheidsinformatie,

(vi) Statistieken voor het optimaliseren van het Platform,

(vii) Statistieken over kijkcijfers of de bezoekherkomst van het Platform,

(viii) Load Balancing,

(ix) Het delen van inhoud,

(x) Opvolging of tracking,

(xi) Mededeling van de (verzamelde) gegevens aan derden (bijv. sociale netwerk sites), en

(xiii) Enig ander rechtmatig gebruik van cookies, metabestanden en sporen van de transactie-inhoud, en waarbij de transactie gegevens genereert die noodzakelijk zijn om de verrichtingen te kunnen voortzetten (bijvoorbeeld zoals bij een bestelling).


 

d) Hoe kan u cookies beheren? 
 

17.6. U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van cookies, uw toestemming hieromtrent in te trekken, of de cookies te beheren. Door uw instellingen aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kan er altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen. 

De instellingen van uw webbrowser: 
Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kan ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw Computer of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender. U heeft ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw Computer. 

De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, wat u zal toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kan aanpassen. De procedure voor elke browser wordt beschreven op hun respectievelijke website. 

U kan bovengenoemde Google Analytics-advertentiefuncties blokkeren, o.a. via de Google 'Advertentie-instellingen', via de Google 'Advertentie-instellingen voor mobiele apps' of via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (voor meer info: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html). 

Bepaalde types cookies zijn echter cruciaal voor de goede werking van de Website. 

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org. 
 

e) Toestemming 
 

17.7. Het gebruik of het opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw Computer is steeds onderworpen aan uw toestemming, tenzij wanneer deze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is. 
 

17.8. Bij het downloaden, installeren of gebruiken van het Platform, stemt u er mee in dat Elitis informatie op uw Computer opslaat en toegang krijgt tot informatie van uw Computer. In het bijzonder gaat dit over informatie zoals technische informatie over het toestel, het nummer ervan, mobiele applicaties op het toestel, naam van het toestel, e-mailadres geïnstalleerd op het toestel, relevante identificators van het toestel, OS versie, naam telecomoperator, telefoonnummer en SIM kaart. U aanvaardt bovendien ook dat het (geïnformeerd) verder surfen (“further browsing”), zal aanzien worden als een positieve actie waarmee u uw toestemming geeft.  
 

f) Hoelang bewaart Elitis de cookies 
 

17.9. De gegevens verzameld a.d.h.v. cookies worden maximaal twee jaar bewaard. 

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u steeds een e-mail sturen naar privacy@elitisrealestate.be18. Vragen of opmerkingen 
 

18.1. U kan steeds een e-mail sturen naar privacy@elitisrealestate.be indien u vragen of opmerkingen heeft in verband met de bescherming van uw Persoonsgegevens tijdens het gebruik van de Website. Elitis zal al het mogelijke doen om uw bezorgdheden te verhelpen.19. Klachten 
 

19.1. Indien u alsnog niet tevreden bent over de wijze waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit.


 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

1. Introduction 
 

1.1. Elitis Real Estate S.A. (ci-après ‘Elitis’) respecte votre droit à la protection de vos données personnelles et veille à une protection optimale de vos données.

1.2. Comme Elitis fixe le but du traitement de vos Données personnelles et les moyens pour le traitement de celles-ci, elle est responsable du traitement de vos Données personnelles. Pour cela, vous devez lors de l’enregistrement avant d’utiliser le site web d’Elitis donner votre accord exprès pour que vos Données personnelles soient utilisées pour les objectifs fixés à l’article 6 ci-dessous.

1.3. Ce traitement se fait sur la base de cette Politique de confidentialité.2. Applicabilité de la Politique de confidentialité 
 

2.1. Cette Politique de confidentialité est d’application à toutes les personnes dont les données sont traitées par le biais de l’application logicielle d’Elitis et qui, lors de leur enregistrement, ont donné leur consentement exprès pour que leurs Données personnelles soient traitées par Elitis pour les fins fixées à l’article 6 ci-dessous.

2.2. L’utilisation des informations qu’Elitis collecte et traite est soumise à la Politique de confidentialité qui est en vigueur au moment où ces informations sont collectées et traitées. Elitis adaptera cette Politique de temps à autre. Si Elitis apporte quelques adaptations matérielles à la manière dont elle collecte ou traite des données personnelles, elle annoncera cette adaptation en temps utile. 

Les Utilisateurs, tels qu’ils sont définis ci-dessous, sont liés par chaque adaptation apportée à la Politique de confidentialité dès qu’ils utilisent l’application logicielle d’Elitis après que ces adaptations ont été annoncées, sauf lorsque ces modifications sont si fondamentales qu’Elitis estime qu’elle a besoin préalablement de votre consentement exprès.3. Définitions 

3.1. Les définitions suivantes sont d’application :

(1) “Objectifs” : les objectifs pour le Traitement tels qu’ils sont fixés à l’article 6 ci- dessous ;

(2) “Elitis”: Elitis Real Estate S.A., ayant son siège social à 9052 Gent, Rijvisschestraat 124, adresse e-mail privacy@elitisrealestate.be;

(3) “Utilisateurs”: promoteurs immobiliers et agents immobiliers qui utilisent le site web au moyen d’un login personnel.

(4) “Données personnelles”: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (“l’Intéressé”) ; est considérée comme identifiable une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, à savoir sur la base d’un identificateur tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identificateur online ou d’un ou plusieurs éléments qui sont caractéristiques pour l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de ladite personne physique ;

(5) “Traitement”: un traitement ou un ensemble de traitements concernant des données personnelles ou un ensemble de données personnelles, exécutés ou non via des procédures automatisées, telles que la collecte, la fixation, le classement, la structuration, le stockage, l’adaptation ou la modification, la demande, la consultation, l’utilisation, la fourniture au moyen de la transmission, la diffusion ou la mise à disposition d’une autre manière, l’alignement ou la combinaison, la protection, l’effacement ou la destruction de données ;

(6) “Site web”: l’application logicielle “Elitis”, à savoir une plate-forme proposant des terrains à bâtir à des promoteurs immobiliers, pour la facilitation de la collaboration entre promoteurs immobiliers et agents immobiliers pour des projets immobiliers et pour la facilitation des ventes de projets immobiliers (gestion d’informations et de documentation pertinentes, mise à disposition d’experts, etc.),4. Données personnelles collectées et traitées par Elitis 

(a) Données personnelles que vous mettez à disposition d’Elitis 
 

I. Données personnelles des Utilisateurs


4.1. Les Données personnelles que vous mettez vous-même à disposition d’Elitis via le site web sont :

(a) Vos nom et prénom ;

(b) Votre adresse, à savoir la rue et le numéro, le code postal, la ville et le pays;

(c) Votre adresse e-mail;

(d) Votre numéro de téléphone (GSM);

 

II. Données personnelles d’autres Intéressés


4.2. Les Données personnelles que vous mettez vous-même à disposition d’Elitis via le site web ou les Données personnelles que votre agent met à disposition d’Elitis, sont :

(a) Vos nom et prénom ;

(b) Votre adresse, à savoir la rue et le numéro, le code postal, la ville et le pays ;

(c) Votre adresse e-mail ;

(d) Votre numéro de téléphone (GSM) ;

(e) Numéro de la carte d’identité

(f) Numéro du registre national

(g) Numéro de compte bancaire et organisme bancaire.

 

4.3. Vous garantissez que ces données sont correctes et précises. 
 

(b) Traitement automatique de données personnelles 
 

4.4. Lorsque vous utilisez le site web, Elitis collectera et traitera automatiquement quelques données concernant votre navigateur ou votre appareil mobile :

(a) votre adresse IP

(b) votre type de navigateur

(c) votre fournisseur de réseau mobile

(d) les informations suivantes concernant votre appareil mobile ou navigateur :

uuid

producteur

modèle

plate-forme

version de votre OS

langue de votre OS

langue des utilisateurs de l’OS

Niveau de batterie

Batterie en train de charger (Oui/Non)

(e) ID’s application

(f) information cookie

(g) informations concernant votre utilisation du site web, en ce inclus les pages que vous visitez ;5. La légitimité du traitement de données personnelles 

5.1. Le traitement de vos Données personnelles par Elitis se fait : 

I. Données personnelles des Utilisateurs

(a) sur la base du consentement non équivoque, libre et éclairé que vous donnez à ce sujet à Elitis pour ce qui concerne les objectifs (e) et (f) sous le point 6.1.I, et

(b) pour pouvoir réaliser l’exécution de la (des) convention(s) qu’Elitis a conclue(s) avec vous, pour autant que l’Utilisateur soit une personne physique.

(c) pour permettre les intérêts légitimes d’Elitis, à savoir l’exécution et l’extension de ses activités, ainsi que l’exécution de ses conventions avec le promoteur immobilier ou l’agent dont l’Utilisateur est un préposé.II. Données personnelles d’autres Intéressés

(a) sur la base du consentement non équivoque, libre et éclairé que vous donnez à ce sujet à Elitis pour ce qui concerne le marketing direct

(b) pour permettre les intérêts légitimes d’Elitis, à savoir l’exécution de ses conventions avec le promoteur immobilier et l’agent dans lesquelles l’Intéressé est partie impliquée.6. Objectifs du traitement de données personnelles 

6.1. Vos Données personnelles sont collectées et traitées par Elitis, exclusivement aux fins suivantes : 

I. En ce qui concerne les Utilisateurs

(a) permettre votre enregistrement et votre authentification lors de l’utilisation du site web ;

(b) vous permettre de pouvoir faire usage du site web ;

(c) permettre à Elitis de pouvoir analyser, personnaliser et optimiser en faveur de tous les Utilisateurs le contenu, le fonctionnement et la protection du site web ;

(d) offrir par e-mail un soutien à la clientèle aux Utilisateurs (notamment la réponse aux questions et la fourniture des informations demandées) ;

(e) pour la tenue à jour de statistiques en vue de la mise à disposition de ces statistiques (moyennant une rémunération ou non) à des tiers, comme, mais sans y être limités les instituts professionnels, autorités publiques, etc. ;

(f) faire du marketing direct ;II. En ce qui concerne les autres Intéressés

(a) La réservation d’un bien immobilier pour l’Intéressé en tant que candidat-acheteur ;

(b) L’établissement des indispensables conventions dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier par l’Intéressé ;

(c) La facilitation de la procédure d’achat pour l’Intéressé entre la signature de la convention de vente et la réception provisoire ;

(d) Pour offrir un soutien à la clientèle par e-mail (notamment la réponse aux questions et la fourniture des informations demandées) ;

(e) Pour permettre à Elitis de fournir ses services à ses clients ;

(f) Pour pouvoir communiquer avec l’Intéressé ;

(g) Pour faire du marketing direct. 
Pour autant que vous vous ayez connecté au site web, vos Données personnelles sont également traitées pour :

(h) permettre votre enregistrement et votre authentification lors de l’utilisation du site web ;

(i) vous permettre de faire usage du site web ;

(j) permettre à Elitis de pouvoir analyser, personnaliser et optimiser le contenu, le fonctionnement et la protection du site web ;


 

Elitis ne traitera pas vos Données personnelles d’une manière qui est incompatible avec ces Objectifs. 
Si Elitis envisage d’utiliser des Données personnelles à d’autres fins, elle demandera, à cet effet, préalablement votre consentement non équivoque, libre et éclairé.


 

6.2. Elitis souligne que vous pouvez vous opposer à la publication ou à l’utilisation de vos Données personnelles à des fins de marketing direct ou de publicité ciblée sur la base de vos habitudes de navigation sur Internet. Elitis désactivera l’utilisation de vos Données personnelles à des fins de marketing direct et de publicité ciblée sur la base de vos habitudes de navigation sur Internet après réception de votre demande par e-mail adressée à privacy@elitisrealestate.be avec comme objet : « Opposition contre l’utilisation de mes Données personnelles à des fins de marketing ».7. Traitement de Données personnelles par un (des) sous-traitant(s) 

7.1. Elitis peut faire appel à des sous-traitants pour le traitement des Données personnelles pour les Objectifs tels qu’ils sont fixés à l’article 6.

Elitis fera uniquement appel à des sous-traitants qui reçoivent les Données personnelles d’Elitis, dans l’intention de traiter celles-ci pour le compte d’Elitis une fois celles-ci transférées (i) conformément aux instructions d’Elitis et (ii)conformément à l’engagement d’Elitis par rapport aux Utilisateurs et aux autres Intéressés, comme exposé dans cette Politique en matière de confidentialité.

 

Elitis fait, en ce moment, appel au(x) sous-traitant(s) suivant(s) :

- Aaltra SPRL – Brusselsesteenweg 202 – 9090 Melle

- Trust Team SA – Evolis 78 – 8500 Kortrijk8. Partage de Données personnelles 

8.1. Elitis ne transmet vos Données personnelles à personne d’autre sans votre consentement. Vous acceptez cependant expressément qu’Elitis partage vos Données personnelles avec : 

I. Pour tous les Intéressés 
 

- ses collaborateurs indépendants et membres du personnel, qui posent certains actes de traitement selon ses instructions et sous sa stricte surveillance ;

- des autorités publiques ou tiers, dans la mesure où Elitis y est contrainte sur la baser de la législation en vigueur ou d’une injonction ;

- les notaires qui organisent le traitement de la convention de vente dans laquelle l’Intéressé est partie impliquée

II. En outre, uniquement pour les Acheteurs-intéressés 
 

- l’agent immobilier (en ce compris ses collaborateurs indépendants et employés) par lequel vous êtes entré en contact avec Elitis

- le promoteur/vendeur dont vous achetez l’immeuble

- l’expert lors de la réception : si vous avez désignez via Elitis un expert pour qu’il vous assiste lors de la réception provisoire.


 

Elitis partage les Données personnelles avec les sous-traitants visés à l’article 7, uniquement si ceci est nécessaire pour les Objectifs.9. Stockage de Données personnelles 
 

9.1. Elitis conserve les Données personnelles dans un format qui permet l’identification de vos données, pour la durée nécessaire aux Objectifs fixés à l’article 6.10. Accès aux Données personnelles et Cessibilité, Rectification ou Suppression des Données personnelles 
 

a) Consultation et rectification Données personnelles 
 

10.1. Vous pouvez avoir accès à vos Données personnelles, adapter ou rectifier celles-ci, en envoyant un e-mail à privacy@elitisrealestate.be et en joignant une copie de votre carte d’identité. 

Vous pouvez également obtenir vos Données personnelles dans un format structuré, courant et lisible par machine, si vous souhaitez transférer celles-ci à un autre responsable du traitement.

 

La liste contenant les Données personnelles peut changer au gré de l’adaptation du site web.

 

Même après l’adaptation et la rectification de vos Données personnelles, des copies de celles-ci peuvent rester visibles ailleurs, pour autant que vos Données personnelles aient été partagées avec d’autres ou qu’elles aient été partagées suivant vos paramètres de confidentialité ou copiées par d’autres Utilisateurs.

 

Si vous avez des questions concernant l’accès à vos Données personnelles, vous pouvez adresser un e-mail à privacy@elitisrealestate.be


 

b) Droit à la suppression de vos Données personnelles 
 

10.2. Elitis supprimera vos Données personnelles du site web après réception de votre demande par e-mail à privacy@elitisrealestate.be avec comme objet : “Suppression de mes Données personnelles”. Vous devrez joindre à cet e-mail une copie de votre carte d’identité et indiquer quelles Données personnelles doivent être supprimées. 

Même après la suppression de vos Données personnelles, des copies de celles-ci peuvent rester visibles ailleurs, pour autant que vos Données personnelles aient été partagées avec d’autres ou qu’elles aient été partagées suivant vos paramètres de confidentialité ou copiées par d’autres Utilisateurs. Elitis prendra des mesures raisonnables afin d’informer les tierces parties auxquelles vos Données personnelles ont été transmises de votre demande d’effacer toute reproduction de vos Données personnelles.

Les Données personnelles supprimées ne resteront en aucun cas sur la copie de sauvegarde d’Elitis pendant plus de cent quatre-vingt (180) jours.11. Limitation du traitement 

11.1. Vous avez le droit de demander à Elitis de limiter le traitement de vos Données personnelles si :

- vous contestez l’exactitude des Données personnelles ;

- le Traitement est abusif, et si vous préférez une limitation du traitement à l’effacement des données ;

- Elitis n’a plus besoin de vos Données personnelles pour les Objectifs fixés à l’article 6, alors que vous en avez besoin pour l’introduction, l’exercice ou la motivation d’une action en justice ;

- vous vous êtes opposé au traitement.


 

Si vous souhaitez une limitation du traitement de vos Données personnelles, vous devez adresser un e-mail à privacy@elitisrealestate.be et joindre une copie de votre carte d’identité.12. Droit d’opposition 

12.1. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos Données personnelles, si vous invoquez des motifs graves et justifiés, liés à votre situation particulière. “Graves” signifie que vous devez démontrer des motifs qui indiquent que le traitement peut avoir des conséquences désavantageuses pour vous. « Justifiés » indique des données qui feraient apparaître que le traitement s’effectue sans base légale ou est illégal.

Si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos Données personnelles, vous devez envoyer un e-mail à privacy@elitisrealestate.be et joindre une copie de votre carte d’identité.13. Suppression de votre profil 

13.1. Elitis supprimera votre Profil après réception de votre demande par e-mail à privacy@elitisrealestate.be avec comme objet : “Suppression de mon Profil”, pour autant que cela ne soit pas contraire aux intérêts légitimes d’Elitis ou pour l’exécution des conventions qu’Elitis a conclues. Vous devez joindre à cet e-mail une copie de votre carte d’identité. Elitis supprimera également votre Profil, au cas où vous n’auriez plus utilisé ce Profil pendant une durée d’au moins 2 ans 
 

Si votre Profil est supprimé, vos Données personnelles seront supprimées du site web et des serveurs d’Elitis. Cette suppression est traitée aussi rapidement que possible et il ne restera plus de copies restantes de votre profil dans la copie de sauvegarde pendant plus de cent quatre-vingt (180) jours.14. Sécurité et Confidentialité de vos Données personnelles 
 

a) Général 
 

14.1. Elitis prendra toutes mesures techniques et organisationnelles afin de garantir la sécurité et la confidentialité de vos Données personnelles pour éviter (i) la destruction, la modification, l’adaptation ou la perte involontaire, non autorisée ou illégale de Données personnelles et/ou (ii) la communication des Données personnelles ou l’accès à celles-ci et/ou (iii) des manières de Traitement. 

Les mesures de sécurité seront conformes à la législation applicable relative à la protection des Données personnelles et seront adaptées aux risques propres au Traitement et à la nature des Données personnelles qui sont traitées, compte tenu de l’état de la technique et des frais d’exécution que cela entraîne. Elitis vous informera immédiatement de toute infraction à cette sécurité ou confidentialité, sauf interdiction légale à cette fin. 

Elitis mettra en œuvre toutes les mesures qui sont nécessaires pour que ses travailleurs se conforment aux obligations relatives à vos Données personnelles et fera signer individuellement aux travailleurs, qui ont besoin d’accéder à ces Données personnelles, une convention de confidentialité. 

Le site web peut contenir des liens vers d’autres sites web. Elitis n’est pas responsable de la politique de confidentialité et/ou des usages de la vie privée d’autres sites web. Vous devrez, par conséquent, vous informer concernant la politique de confidentialité du site web en question. 
 

b) Données personnelles des Utilisateurs du site web 
 

14.2. Pour des questions de confidentialité et de sécurité, les Données personnelles liées à votre Profil sur le site web sont protégées par un mot de passe. Vous devez éviter l’accès non autorisé à votre Profil et à vos Données personnelles en choisissant minutieusement un mot de passe et en le protégeant efficacement, et en limitant l’accès à votre ordinateur et navigateur en vous déconnectant après chaque utilisation de votre Profil.15. Transmission des Données personnelles à des Pays Tiers 
 

15.1. Si vous utilisez le site web alors que vous vous trouvez à l’extérieur de l’Union européenne, vos Données personnelles peuvent être transmises à des pays extérieurs à l’Union européenne. Ces pays n’offrent vraisemblablement pas de niveau de protection efficace par rapport au niveau de protection des données personnelles dans l’Union européenne.16. Communication d’une infraction 

16.1. Si une infraction, qui implique un risque élevé pour vos droits et libertés, était commise relativement à vos Données personnelles, Elitis vous en informera expressément. 

Elitis vous informera plus particulièrement :

- de la nature de l’infraction ;

- des données qui ont été communiquées à la Commission ;

- des mesures prises.17. Cookies 
 

17.1. Lors de votre utilisation du site web, des cookies peuvent être téléchargés sur votre Smartphone, tablette ou ordinateur (ci-après “Ordinateur”).

Le téléchargement de cookies sur votre Ordinateur sera toujours soumis aux dispositions ci-dessous. Ces dispositions vous donnent des informations claires et complètes concernant les cookies qu’Elitis utilise et leur but.

a) Qu’est-ce qu’un cookie ? 
 

17.2. Le terme “cookies” englobe tous les mini-fichiers qui sont provisoirement stockés sur le poste de travail du visiteur ou le serveur de la Plate-forme et qui contiennent des extraits des informations qui ont été transférées ou générées durant l’échange de messages entre le visiteur et le serveur, qui est à son tour connecté au “web”. Les cookies sont donc en fait les traces du dialogue qui a eu lieu entre l’utilisateur Internet et le serveur. Les cookies ont principalement pour but de collecter des informations sur vos visites à des sites web et de vous offrir des services personnalisés. Ils stockent un code d’identification simple, aléatoire sur votre ordinateur. 
Les cookies de votre Ordinateur sont gérés par votre navigateur Internet. 
 

b) Pourquoi Elitis utilise-t-elle des cookies ? 
 

17.3. Le site web utilise des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos préférences d’utilisation de celles des autres Utilisateurs. 
Les cookies sont stockés sur votre Ordinateur pour les raisons suivantes :

- Ils aident à améliorer le fonctionnement du site web ;

- Ils aident à comprendre les intérêts des Utilisateurs ; et

- Ils permettent de mesurer à quel point le contenu du site web est efficace ;

- Appliquer et maintenir les conditions d’utilisation, prévenir la fraude et protéger au maximum le site web ;


 

Les cookies aident Elitis à vous offrir une meilleure expérience d’utilisateur lorsque vous consultez le site web et permettent aussi d’optimiser le site web.


 

Les informations qui sont obtenues à l’aide de cookies ne permettent pas de collecter de données qui vous identifient en tant qu’Utilisateur. Elles permettent seulement d’identifier l’Ordinateur utilisé.


 

c) Quelles sortes de cookies sont utilisées ? 
 

17.4. Le site web utilise les cookies suivants 
 

'cookies de session' : cookies temporaires qui sont supprimés dès que vous fermez votre navigateur Internet.

'cookies fonctionnels' : cookies qui sont utilisés pour le transfert de signaux via un réseau ou pour l’exécution d’un service que vous avez demandé (exemple : pour la lecture de son ou d’image). Le site web utilise ces cookies afin d’améliorer la convivialité.

'cookies d’analyse web' : cookies destinés à composer des statistiques anonymes en vue de l’amélioration du fonctionnement du site web. Ainsi, le site web utilise Google Analytics (c.-à.-d. un service d’analyse web utilisant des cookies afin d’établir des statistiques récapitulatives anonymes), y compris Google Display Netwerk (il s’agit d’un groupement de sites web sur lesquels sont affichés des annonces AdWords) et Google’s DoubleClick Platform (technologie permettant de faire et de gérer des annonces digitales et avec laquelle des transactions peuvent être effectuées).

'cookies de tiers’ : applications informatiques de tiers permettant aux Utilisateurs de partager le contenu du site web avec d’autres personnes ou de faire part de leur opinion sur le contenu du site web à d’autres personnes. Il s’agit en l’occurrence des boutons « Partager » « J’aime » de réseaux sociaux tels que Facebook, Google+, Twitter, etc. Pour plus d’informations, rendez-vous sur les sites des réseaux sociaux suivants : 
http://www.facebook.com/about/privacy/ 
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy


 

Il est recommandé de consulter la politique en matière de confidentialité de ces réseaux sociaux pour prendre connaissance des objectifs (dont la publicité) de l’utilisation de l’information de navigation pouvant être collectée sur la base de ces boutons d’application.


 

La plupart des cookies ont une durée permanente. Ils sont automatiquement supprimés après une période de deux ans qui suit votre dernière utilisation du site web ou lorsque vous posez, en tant qu’Utilisateur, expressément un acte à cet effet (en effaçant l’historique ou le logiciel qui surveille les cookies).17.5. Ces cookies sont utilisés pour 
 

(i) la gestion du navigateur,

(ii) la connexion et l’authentification en tant membre enregistré,

(iii) le stockage de préférences,

(iv) le stockage de données de l’utilisateur,

(v) des informations de sécurité axées sur l’utilisateur,

(vi) des statistiques en vue d’optimiser la Plate-forme,

(vii) des statistiques concernant les chiffres d’audience ou la provenance des visiteurs de la Plate-forme,

(viii) Load Balancing,

(ix) le partage de contenu,

(x) le suivi ou tracking,

(xi) la communication des données (collectées) à des tiers (p. ex. sites réseau social), et

(xiii) toute autre utilisation légitime de cookies, méta bases et traces du contenu de la transaction, et où la transaction génère des données qui sont indispensables pour pouvoir poursuivre les opérations (comme par exemple lors d’une commande).


 

d) Comment gérer les cookies ? 
 

17.6. Vous avez le droit de vous opposer à l’utilisation de cookies, de retirer votre consentement à ce propos ou de gérer les cookies. En adaptant vos paramètres, vous pouvez modifier votre navigation sur Internet ainsi que les conditions d’accès pour certains services qui requièrent l’utilisation de cookies. Vous pouvez toujours opter pour la désactivation de tous les cookies ou la modification de vos souhaits par rapport aux cookies par le biais des moyens ci-après décrits. 

Les paramètres de votre navigateur Internet : 
Les paramètres de cookie varient d’un navigateur à l’autre. Vous pouvez choisir de paramétrer votre navigateur de manière telle que des cookies sont stockés sur votre Ordinateur ou que ceux-ci soient totalement supprimés, soit systématiquement ou sur la base de l’expéditeur. Vous avez aussi la possibilité de paramétrer votre navigateur de telle façon qu’il vous est chaque fois demandé si vous voulez accepter ou rejeter des cookies, encore avant qu’un cookie ne soit stocké sur votre Ordinateur. 

La configuration diffère selon le navigateur. Ceci est décrit dans le menu d’Aide de votre navigateur, ce qui vous permettra de savoir de quelle manière vous pouvez adapter vos souhaits concernant les cookies. La procédure pour chaque navigateur est décrite sur leur site web respectif. 

Vous pouvez bloquer les fonctions d’annonce Google Analytics précitées, notamment via les « Paramètres d’annonce » Google, via les « Paramètres d’annonce pour apps mobiles» Google ou via le Google Analytics Opt-out Browser Add-on (pour plus d’infos : http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html). 

Certains types de cookies sont cependant cruciaux pour le bon fonctionnement du site web. 

Pour plus d’informations concernant la suppression ou le blocage de cookies, veuillez consulter le site web suivant : http://www.aboutcookies.org. 
 

e) Autorisation 
 

17.7. L’utilisation ou le stockage de cookies et de technologies similaires sur votre Ordinateur sont toujours soumis à votre consentement, sauf si ceux-ci sont placés dans le but exclusif d’exécuter l’envoi d’une communication via un réseau de communication électronique ou pour livrer un service que vous avez expressément demandé lorsque ceci est strictement indispensable. 
 

17.8. Lors du téléchargement, de l’installation ou de l’utilisation de la Plate-forme, vous acceptez qu’Elitis stocke des informations sur votre Ordinateur et ait accès à des informations de votre Ordinateur. Plus particulièrement, il s’agit d’informations telles que des informations techniques sur l’appareil, son numéro, des applications mobiles sur l’appareil, le nom de l’appareil, l’adresse e-mail installée sur l’appareil, des identificateurs pertinents de l’appareil, la version de l’OS, le nom de l’opérateur télécom, le numéro de téléphone et la carte SIM. Vous acceptez en outre que la poursuite de la navigation (éclairée) (“further browsing”) sera considérée comme une action positive à laquelle vous donnez votre consentement. 
 

f) Combien de temps Elitis conserve-t-telle les cookies ? 
 

17.9. Les données recueillies sur la base de cookies sont conservées au maximum deux ans. 

Pour de plus amples informations concernant cette Cookie Policy, vous pouvez toujours adresser un e-mail à privacy@elitisrealestate.be privacy@elitisrealestate.be18. Questions ou remarques 
 

18.1. Vous pouvez toujours envoyer un e-mail à privacy@elitisrealestate.be si vous avez des questions ou remarques concernant la protection de vos Données personnelles durant l’utilisation du site web. Elitis fera tout ce qui est possible pour remédier à vos préoccupations.19. Réclamations 
 

19.1. Si vous n’êtes toujours pas d’accord sur la façon dont vos Données personnelles sont traitées, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données.